In de Amsterdamse haven worden door NBAA-leden Argent Energy en Greenergy duurzame biobrandstoffen uit afval geproduceerd. Iets om trots op te zijn, vindt Amsterdams VVD-raadslid Stijn Nijssen: “Biobrandstoffen gemaakt uit afvalstromen kunnen de komende jaren bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector. Mooi dat daar ruimte voor is in de haven van Amsterdam.” 

Rol biobrandstoffen

Fame (biodiesel uit afval, zoals gebruikt frituurvet) is namelijk verantwoordelijk voor bijna de helft van alle CO2-reducties in het wegtransport en de scheepvaart (bron: NEa). Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis erkent dit: “Biobrandstoffen zijn belangrijk voor de toekomst van rijden en varen. We moeten hiervoor biobrandstoffenraffinaderijen wel de ruimte geven.” 

Volgens de sector is er nog veel meer winst te behalen met de inzet van biodiesel dan nu gebeurt. “Momenteel wordt er in het wegtransport bijvoorbeeld maximaal 7 procent (B7) bijgemengd, terwijl ophoging naar B20, B30 of verder de klimaatwinst kan verdubbelen of zelfs verdriedubbelen”, legt NBAA-voorzitter Dickon Posnett uit. “Met tot wel 90 procent reductiepotentieel ten opzichte van fossiele brandstoffen en zonder noodzakelijke motoraanpassingen kan de duurzame brandstof een nog belangrijkere rol gaan spelen de komende jaren.”

Inzet afvalgrondstoffen belangrijk

De NBAA roept Den Haag op tot hulp om deze rol te kunnen blijven vervullen. “Het is namelijk van belang dat er door beleidsmakers een holistische visie wordt toegepast bij het verduurzamen van álle transportsectoren”, zegt Posnett. “Het is nu helaas niet zo dat er rekening wordt gehouden met de effecten van het verschuiven van grondstoffen tussen vervoerssectoren.”

De verschuiving van afvalgrondstoffen naar de luchtvaartsector baart de biodieselsector zorgen, omdat deze grondstoffen effectiever ingezet kunnen worden in het – zware – wegtransport en de scheepvaart. Het is volgens de producenten belangrijk grondstoffen te gebruiken waar deze de meeste broeikasgasreducties opleveren. Posnett: “Zo kan de gemaakte klimaatwinst in de transportsector worden voorgezet en voor luchtvaart worden gekeken naar veelbelovende alternatieven zoals synthetische brandstoffen.”