Met het kennisinnovatieprogramma gaat LCB, samen met haar logistieke partners uit het werkveld en kennisinstellingen, onderzoek doen naar de visuele vertaling van logistieke data van personen- en goederenvervoer ten behoeve van een ‘leefbare stad’. Tevens wordt een onderzoek gestart naar zorglogistiek en de economische haalbaarheid van een retourencentrum voor medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen.

Logistics Community Brabant

Met de ontvangen subsidie wordt voor de LCB onderzoeksthema’s Leefbare Stad en Zorglogistiek de weg vrijgemaakt voor intensivering van de regionale samenwerking en innovatie tussen ondernemers en overheid door praktijkgericht onderzoek vanuit de betrokken kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. De kracht van Brabant wordt hierdoor van binnenuit versterkt, waar LCB – een samenwerking tussen de kennisinstellingen Tilburg University, TU Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences – een verbindende rol vervult. Anderzijds wordt met de Regiodeal kennisontwikkeling en kennisvalorisatie in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs gestimuleerd.

Onderzoeksprojecten

LCB gaat als volgt aan de slag met de twee genoemde onderzoeksprojecten: 

• Leefbare Stad: Digitale Atlas van de Leefbare stad

Voor een leefbare stad zijn economische bereikbaarheid, vitaliteit en een gezond milieu belangrijke randvoorwaarden. Er zijn echter tal van factoren die deze balans continue beïnvloeden. Om beter inzicht te krijgen, te visualiseren en mogelijk te beïnvloeden is de ‘Digitale Atlas van de Leefbare stad’ ontwikkeld. Met dit digitale (3D-)platform worden publieke en private databronnen gecombineerd en op een Google Maps-achtige wijze gepresenteerd aan de gebruikers. Hierdoor ontstaan onder meer inzichten over de interactie tussen personen- en goederenmobiliteit, stedelijke distributie en het vestigingsklimaat van bedrijventerreinen. Aan de hand van deze inzichten kunnen toekomstscenario’s worden verkend om vast te stellen wat de te verwachten impact is van een voorgenomen beleidskeuze op de logistieke branche.

De ontvangen gelden worden onder andere ingezet om met name de private datasets verder uit te breiden en door te vertalen naar verschillende maatschappelijke en economische thema’s en vraagstukken. Zo wordt concreet nagedacht over de ontwikkeling van een thematische atlas die wordt ingezet voor multimodale transportbewegingen, bereikbare steden en evenementenlogistiek.

• Zorglogistiek: Retouren medicatie

Van een andere orde zijn de ontwikkelingen in het gebruik van verpleeg- en verzorgingsartikelen (incontinentie, verbandstoffen, voedingssupplementen) en voorgeschreven medicatie. Steeds meer ontstaat het besef dat artikelen die overbodig zijn geworden, best nog wel een tweede leven verdienen. Momenteel komt een groot deel van deze overtollige artikelen en medicatie via diverse routes in het milieu terecht. Slechts een beperkt deel van de totale overtollige hoeveelheid, wordt ingeleverd bij milieustraat of apotheek (de gewenste retourstroom).

Om inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van overbodige medische artikelen en medicijnen, is in 2020 door LCB een pilot opgezet. De resultaten van de eerste pilot laten zien dat een belangrijk deel van deze overbodige artikelen en medicijnen nog geschikt zijn voor hergebruik. De ontvangen subsidiegelden zullen daarom ook ingezet gaan worden voor verdere stimulering van het juist inleveren van overtollige medicatie en verpleeg- en verzorgingsartikelen, aanhaken van ziekenhuizen en verpleeghuizen hierbij en een studie naar de economische haalbaarheid van een retouren- en heruitgifte centrum waarmee een circulair systeem wordt ingericht.

Financiering

Naast cofinanciering vanuit regio Midden- en West-Brabant, leveren de betrokken partijen zelf ook een aanzienlijke bijdrage door middel van eigen uren. Daarmee komt de totale subsidieomvang op € 2,8 miljoen. Aan de twee projecten werken mee: Argaleo, Goudappel Groep, Move Mobility, StraTopo, Rode Kruis en Next. Beide projecten zijn formeel op 1 januari 2021 van start gegaan en hebben een doorlooptijd van drie jaar.