De brancheorganisatie kampt naar eigen zeggen met het dilemma van enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing van de cao en anderzijds de behoefte om voor werkgevers en werknemers spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023. Daarom ligt het er nu al direct een aanbod op tafel.

Modernisering cao

Na intern overleg met de Sociale Commissie en het bestuur ziet TLN op dit moment vooral de meerwaarde van een korte onderhandelingsperiode over een beperkt aantal onderwerpen, zodat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling voor 2023.

Een belangrijk onderdeel van een te bereiken cao-resultaat is volgens TLN een gezamenlijke toekomstagenda voor het jaar 2023, die in het teken staat van modernisering van de collectieve arbeidsovereenkomst. Door zich gezamenlijk met de vakbonden te committeren aan een toekomstagenda wil TLN al vroeg in 2023 van start kunnen gaan met gesprekken over belangrijke thema’s, zoals werving en behoud van personeel, verbetering imago en zichtbaarheid van de sector, handhaving van wet- en regelgeving, gelijk speelveld, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, de werkingssfeer en reikwijdte ervan, standaard- versus minimum-cao, opbouw van het loonhuis en basisloon versus toeslagen en vergoedingen. Deze gesprekken moeten in september 2023 zijn afgerond.

Vergoeding scholing

TLN heeft nu voorgesteld een eenjarige cao af te sluiten met een looptijd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, waarbij de lonen behorende bij de loonschalen A’ tot en met H en de brutotoeslagen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 5 procent. De brancheorganisatie heeft ook voorgesteld de verblijfskosten per 1 januari 2023 te verhogen – overeenkomstig de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, maar met niet meer dan 5 procent.

Ten slotte heeft TLN voorgesteld om alle cursustijd, in het kader van een te volgen code 95-training/TCVT, 100 procent te vergoeden, waarbij deze uren niet meetellen voor het bepalen van de overuren of in aanmerking komen voor een toeslag voor werken op zaterdag of zondag.

Reactie vakbonden

De vakbonden hebben aangegeven dat zij op dit moment geen mandaat hebben om nu tot een cao-akkoord te komen met een beperkt aantal onderwerpen. Zij houden dan ook vooralsnog vast aan alle ingediende voorstellen. Partijen hebben besloten om het cao-overleg voort te zetten op 6 oktober. Kijk hier voor meer informatie over de cao-onderhandelingen.