Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer zullen cao-partijen het resultaat gaan vertalen naar een cao-tekst die voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Hieronder nog een keer de inhoud van het onderhandelingsresultaat:

1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

2. Lonen
a) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 3,5 procent. 
De verblijfkosten zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 2,7 procent overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.
b) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 januari 2022 worden verhoogd met 3,25 procent.
De verblijfkosten zullen per 1 januari 2022 worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25 procent.

3. Eerder stoppen met werken voor zware beroepen
Cao-partijen zullen een regeling overeenkomen met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75 procent over het sv-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

4. Persoonlijk Keuze Budget
PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

5. Arbeidsomstandigheden
a. Met betrekking tot rolcontainers wordt gedurende de looptijd van de cao een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden op dit punt te verbeteren. Bij dit onderzoek, dat uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn afgerond, zal nadrukkelijk de gehele keten betrokken worden. Voor financiering van het onderzoek en implementatie van mogelijke oplossingen, zullen sociale partners o.a. een beroep doen op het SOOB-fonds.
b. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.
c. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standairco aanwezig dient te zijn, indien een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

6. 18 atv-dagen oud KNV bedrijven
De hierbij horende discount op de lonen zal per 1 juli 2021 worden verlaagd van 0,75 naar 0,4 procent. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.
De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

7. Aanvang cao-onderhandelingen 2023
Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben. (Bron: TLN)