5G maakt geavanceerde mobiele digitale communicatie mogelijk, waardoor autonoom rijden kan worden vergemakkelijkt. De uitrol van 5G zorgt voor meer capaciteit en snellere verbindingen, toepasbaar bij bijvoorbeeld autonome voertuigen.

Staat mag verder met 5G

De rechtbank in Den Haag oordeelde op 25 mei dat de Staat verder kan gaan met het veilen van frequenties voor de uitrol van 5G. Stichting Stop5GNL had in een kort geding gevorderd dat dit verboden zou worden. De Staat zou moeten wachten totdat vaststaat dat gebruik van de 5G-technologie geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Daarvoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig, zo stelde de stichting. Volgens de stichting tonen onderzoeken aan dat blootstelling aan elektromagnetische golven die voor 5G gebruikt worden negatieve gezondheidseffecten kan hebben. 

Wetenschappelijke criteria

De Staat is het daar niet mee eens en heeft kritiek op de rapporten waar de stichting zich op beroept. De Staat vindt dat deze onderzoeken niet aan gangbare wetenschappelijke criteria voldoen. De wetenschappers die oproepen tot het opschorten van de uitrol van 5G zijn in de visie van de Staat onvoldoende thuis op dit terrein.

​Richtlijnen ICNIRP

De Staat bepaalt zijn beleid op basis van adviezen van deskundigen. De Staat baseert zich op de richtlijnen van ICNIRP, een instituut dat gespecialiseerd is in gezondheids- en milieueffecten van zogenaamde ‘niet-ioniserende straling’. Dit instituut komt tot de conclusie dat er naar de huidige stand van de wetenschap geen gezondheidsrisico’s zijn, als de door hem aangegeven limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden.

Metingen van het Agentschap Telecom wijzen uit dat de blootstelling ruim onder de ICNIRP-limieten blijft. De Staat stemt zijn beleid verder af op adviezen en rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM.

Controle

Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. De Staat heeft aangegeven dat hij blijft controleren of de ICNIRP-limieten niet worden overschreden en zal ingrijpen als dit wel het geval is. Ook heeft de Staat verklaard te zullen ingrijpen als nieuwe inzichten tonen dat de gehanteerde limieten zelf moeten worden aangepast.

De rechter, die uiteraard niet op de stoel van de wetenschappers kan gaan zitten, is van oordeel dat de Staat heeft kunnen besluiten de introductie van 5G in Nederland nu mogelijk te maken.