Risico’s voor mens en milieu staan meer dan ooit centraal. De inspectie kiest ervoor op te treden waar het meeste effect bereikt wordt. “Wij kijken vooral naar wat schadelijk is, minder naar wat volgens regelgeving verboden is”, aldus inspecteur-generaal Jan van den Bos. "Daarbij werken wij zoveel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd (big data) en zetten ook nieuwe technieken in, zoals zwavelsnuffelapparatuur en drones. Ook zoeken we steeds meer de samenwerking met kenniscentra, omgevingsdiensten en een groot aantal ketenpartners.”

ILT mikt op meeste effect

Met de ILT-brede risicoanalyse (Ibra) bepaalt de inspectie waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. Ook met de in 2019 toegekende extra capaciteit moeten altijd keuzes gemaakt worden. Het beoogde effect staat voorop en bepaalt voor welke interventies de inspectie kiest: in gesprek gaan, waarschuwen, bestuursrechtelijke boetes maar ook een strafrechtelijke aanpak is mogelijk. Zo werden processen-verbaal opgemaakt voor diverse milieudelicten. Onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de ILT levert sterke aanwijzingen op van grootschalige fraude met biodiesel. Bij doorzoekingen zijn in Nederland eind april vier personen als verdachte aangehouden.

Rij- en rusttijden

Naast direct optreden bij misstanden, geeft de ILT signalen af aan politiek en samenleving. Steeds vaker zien signaalrapportages het licht, bijvoorbeeld in de bovengenoemde biodieselzaak. Daarbij wijst de ILT op de fraudegevoeligheid van het certificeringssysteem. Een ander signaal waarschuwt voor fraude met tachografen in vrachtwagens waardoor de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding komt. Uit een andere ILT-rapportage blijkt dat er onvoldoende zicht is op verspreiding van GenX. Ook voor de steeds grotere risico’s die drones met zich meebrengen voor het vliegverkeer vraagt de inspectie proactief aandacht. De onderwerpen lopen sterk uiteen omdat de ILT toezicht houdt op zo’n zeventig wetten en tachtig verordeningen.

Samenwerken

De inspectie versterkt de samenwerking met de buitenwereld. Een voorbeeld is de samenwerking met andere inspectiediensten op het gebied van marktevenwicht goederenvervoer en van afvalstoffen. Door intensiever samen te werken én informatie te delen wil de ILT haar positie versterken.

Extra inspecteurs

Het werk van de inspectie doet ertoe. Dat blijkt ook uit de extra financiën die het kabinet in 2019 en de volgende jaren vrijmaakt. Vanaf 2021 gaat het om structureel € 15 miljoen per jaar. Momenteel werft de ILT volop nieuwe medewerkers om het toezicht van de ILT te versterken en haar slagkracht te vergroten.