De regels voor rij- en rusttijden en het werken in andere EU-landen (cabotage en detachering) zijn complex. Bovendien interpreteren verschillende landen de regels nu elk op hun eigen manier. De EU wil de regels harmoniseren en zo de omstandigheden voor internationale chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren.

Veranderingen rij- en rusttijden

Voor de meeste maatregelen, zoals voor technische aanpassingen van de tachograaf, cabotage en detachering, geldt dat ze pas over anderhalf jaar of nog later ingaan. De veranderingen in de rij- en rusttijden gaan echter al op 20 augustus in. Wat kunnen transporteurs op korte termijn verwachten?

Flexibeler met verkorte rust

Er is veel te doen om chauffeurs die de verplichte normale wekelijkse rust in hun cabine doorbrengen. In de Europese regels wordt nu duidelijker dat dit niet is toegestaan. In het buitenland zijn straks onder voorwaarden wel twee verkorte wekelijkse rusten achter elkaar toegestaan. Deze verkorte wekelijkse rusttijden moeten binnen een bepaalde tijd worden gecompenseerd, zodat de gemiddelde wekelijkse rusttijd op 45 uur per week uitkomt.

Vrijstellingen voor tachograaf

Twee categorieën chauffeurs krijgen een vrijstelling voor het rijden met een tachograaf: chauffeurs die goederen voor zichzelf vervoeren en chauffeurs die betonmix vervoeren. Maar ze moeten zich wel aan de Nederlandse arbeidstijdenwet houden en handmatig een rittenadministratie bijhouden.

Naar huis

Werkgevers moeten het werk van hun chauffeurs zodanig organiseren dat ze iedere vier weken naar huis kunnen om daar hun wekelijkse rusttijd door te brengen. ‘Huis' is in dit geval de woonplaats van de chauffeur of de exploitatievestiging van de werkgever waar de chauffeur normaal gesproken is gestationeerd. Dit geldt één keer per drie weken als er twee verkorte rusten achter elkaar zijn genoten, en één keer per vier weken als de normale en verkorte rust om en om zijn genoten.

Afwijking

Als chauffeurs onderweg naar huis door extreme omstandigheden vertraging oplopen, mogen ze de rijtijden met één of twee uur overschrijden, mits gedocumenteerd op een print-out. Het gaat hier echt om bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een lange file door een ongeval, een heftige storm of plotseling forse sneeuwval.

Handhaving

Het doel van alle veranderingen is dat landen de regels eenduidiger gaan toepassen. In de Euro Contrôle Route (ECR), waar verschillende lidstaten aan deelnemen, kijken de handhavers goed naar verschillende scenario’s en maken afspraken over hoe er in die situaties geharmoniseerd gaat worden.

(Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport en Transport & Logistiek Nederland)