De Europese Unie publiceerde op 31 juli 2020 het nieuwe Mobility Package. Dit pakket aan maatregelen beoogt een einde te maken aan de concurrentieverstoring in het wegvervoer en moet zorgdragen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs. Een zeer nobel streven dus!

De eerste belangrijke wijziging ging al op 20 augustus 2020 in en betreft de herziening van de rij- en rusttijdenverordening op een aantal punten. Zo moet de werkgever vanaf die datum het werk zodanig gaan organiseren dat de chauffeur eens in de drie of vier weken naar zijn woonplaats of exploitatievestiging kan terugkeren. Dit is een maatregel die sociaal gezien van grote invloed is op de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs die met name internationaal opereren.

'Voor ondernemers geldt dat zij zich terdege moeten voorbereiden op de gevolgen voor hun bedrijfsvoering en dat zij zich tijdig samen met hun klanten moeten beraden over de gevolgen van het aankomende Mobility Package'

MENNO MENIST, DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT BIJ PANTEIA

De overige besluiten met betrekking tot het Mobility Package gaan pas in vanaf 1 februari 2022 en latere jaren en hebben daarmee dit jaar nog geen direct effect. Het is echter wel van groot belang dat de gevolgen die de komende jaren daarmee gepaard gaan, door de sector serieus worden onderkend en dat de betrokken bedrijven er tijdig op voorsorteren.

Een van deze besluiten is onder meer dat het begin- en eindtraject van gecombineerd vervoer in dezelfde lidstaat ook onder het cabotageregime gaan vallen (ingangsdatum 21 februari 2022). Daarnaast moet het voertuig eens in de acht weken terugkeren naar een van de exploitatievestigingen in de lidstaat waar hij geregistreerd staat. Dit laatste punt heeft tot veel discussie geleid, daar dit kan leiden tot extra vervoerbewegingen en dus tot extra milieueffecten, wat botst met de Green Deal-ambities. Concreet: tot bijna 3 miljoen ton extra CO2-uitstoot (een kleine 5 procent meer) in 2023 en – indien de sector zelf zeer zijn best doet om de gevolgen van deze extra ritten te verminderen – nog altijd ruim 0,5 miljoen ton extra CO2-uitstoot (dus ongeveer 1 procent meer). Er zijn signalen die er op wijzen dat dit onderdeel van het Mobility Package mogelijk nog wordt gewijzigd...

Deze column is verschenen in
het magazine Transport & Logistiek. 
Meer lezen? Kies dan hier uw abonnement!

Al deze maatregelen kunnen voor de betrokken transportondernemers grote gevolgen hebben. Dat zullen, naast organisatorische, waarschijnlijk ook serieus kostenverhogende effecten zijn. In welke mate bepaalde maatregelen van invloed zijn en hoe hoog dit kostenverhogende effect is, is op dit moment nog niet duidelijk. Vanuit TLN en evofenedex is aan Panteia gevraagd dit nader te onderzoeken. Maar voor de betreffende ondernemers zelf geldt dat zij zich terdege moeten voorbereiden op de gevolgen voor hun bedrijfsvoering en dat zij zich tijdig samen met hun klanten moeten beraden over de gevolgen van het aankomende Mobility Package. 

Daarnaast zal er, waar nodig, in Brussel nog het nodige moeten worden gemasseerd. Wacht dus niet af, ga praten!

Menno Menist is directeur Business Development bij Panteia.