“Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "Als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht, zal dit de economische groei verder negatief beïnvloeden.”

Beperkt effect coronavirus 

Uitgaand van een beperkt effect van de verspreiding van het coronavirus groeit de Nederlandse economie in 2020 en 2021 gestaag door, met 1,4 procent in 2020 en 1,6 procent in 2021. Dat is een gematigde groei, maar gegeven de uitzonderlijk lage groei van de wereldhandel en de magere groei in de ons omringende landen is het relatief goed. De werkloosheid ligt op een historisch laag niveau en blijft voorlopig laag. De krappe arbeidsmarkt veroorzaakt een hogere loonstijging. Gecombineerd met lastenverlichting leidt dit tot een toename van de koopkracht van 2,1 procent in 2020 en 1,3 procent in 2021. Het begrotingsoverschot daalt naar 0,1 procent.
raming cpb coronavirus

In de beschouwing bij de raming vraagt het CPB aandacht voor het feit dat kinderen van ouders met een laag inkomen een aanzienlijk lagere kans hebben om zelf een hoog inkomen te verwerven dan kinderen van rijke ouders. Het ideaal van gelijke kansen voor kinderen wordt breed gedeeld, maar ook in Nederland maakt het uit in welk gezin je geboren wordt. Beleid gericht op het vergroten van kansen, zoals investeren in voorschoolse educatie, kan helpen. Dat is niet alleen goed voor die kinderen, maar ook voor de economie.

Andere risico’s dan coronavirus

Er zijn naast het coronavirus ook andere risico’s bij de raming. De handelspolitiek van de Verenigde Staten blijft onvoorspelbaar. Verder is een onordelijke brexit afgewend, maar is er nieuwe onzekerheid of de handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tijdig vorm krijgt. In Nederland blijft de invloed van de stikstof- en PFAS-problematiek onzeker. De groei kan hoger uitvallen indien de lonen harder stijgen dan in deze raming is voorzien.

Groei op middellange termijn

Ook op de middellange termijn blijft de groei rond 1,5 procent. Dat is flink hoger dan in de middellange termijnverkenning van het CPB in november werd gerapporteerd. De bijstelling komt vrijwel volledig door de hogere bevolkingsprognose van het CBS. De overheidsfinanciën verbeteren in de komende kabinetsperiode door de hogere economische groei, wat leidt tot een kleiner houdbaarheidstekort van 0,8 procent.