Het akkoord op hoofdlijnen dat vandaag openbaar is geworden, zet in op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie. “Met de juiste maatregelen wordt groene groei bevorderd en schadelijke uitstoot verminderd. Door te investeren in duurzame energiebronnen en innovatie, creëert Nederland een gunstig klimaat voor ondernemerschap. Dit leidt niet alleen tot een schonere omgeving, maar ook tot economische groei en nieuwe zakelijke kansen”, zo schrijven de partijen.


Zero-emissiezones

Het lijkt erop dat de zero-emissiezones worden uitgesteld. “Bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren). De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit”, zo staat er in het akkoord.


AANzet afgeschaft

Wat de energietransitie betreft, zetten de partijen verder in op “een eerlijke verdeling” van de kosten tussen de fossiele en de duurzame rijders. Hoewel in het akkoord gesteld wordt dat de aanschaf van elektrische voertuigen ondersteund blijft worden, staat er ook dat de subsidies “allemaal stoppen per 2025”. Dit zou ook betekenen dat de AANzet subsidie voor elektrische vrachtauto’s verdwijnt. Dit lijkt in tegenspraak met elkaar.
Verder blijft de MRB- gewichtscorrectie (fiscaal) bestaan en wordt de aangekondigde verhoogde CO2-heffing teruggedraaid.

Groene energie

Daarnaast willen de politieke partijen het Klimaatfonds gebruiken voor investeringen in innovaties en technologie zoals groene waterstof. Indien nodig kan blauwe waterstof worden ingezet als tussenstap.

Netcongestie

Het oplossen van netcongestie krijgt voorrang, waarbij de regie bij het kabinet ligt, onder andere als het gaat om (her-)prioritering van wie wanneer op het net wordt aangesloten.

Infrastructuur en bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid in heel Nederland, ook op lange termijn, op orde te houden en verder te verbeteren, is actie nodig. Er is de komende jaren een grote onderhoudsopgave. Doel is instandhouding van de minimaal benodigde basiskwaliteit van de bestaande weg-, waterweg- en OV-infrastructuur. Aanvullend – bij voldoende personeel, vergunningsruimte en middelen – worden de 17 gepauzeerde projecten opgepakt (bijv. A1/A30 (Barneveld Oost), A67 (Leenderheide-Geldrop), Volkerak- en Kreekraksluizen, vaarweg IJsselmeer – Meppel).

De maximumsnelheid op de snelweg wordt – daar waar dat kan - verhoogd naar 130 kilometer per uur.

Ook in 2025 blijven de brandstofaccijnzen nog gelijk, maar daarna zullen die gaan stijgen met 21 cent per liter benzine. Voor diesel gaat het om 13 cent per liter.

Belastingverhoging teruggedraaid

Ook is er een apart hoofdstuk over de economie en het vestigingsbeleid. Erkend wordt dat ondernemers nodig zijn om te investeren en van grote waarde zijn voor onze samenleving. En er is een grote toekomst voor bedrijven die schoon zijn, en toegevoegde waarde leveren voor Nederland.
Enkele maatregelen die worden genoemd zijn:

  • Verbetering van het vestigingsklimaat staat voorop. Hierbij wordt ook gekeken naar fiscale
    maatregelen. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid.
  • Regeldruk wordt tegengegaan door het adviescollege toetsing regeldruk en de
    uitvoeringsinstanties van meet af aan te betrekken bij het bedenken van beleid en wetgeving.
  • Bedrijven worden geholpen bij de energietransitie en met het oplossen van netcongestie.
  • De beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en (digitale)
    infrastructuur krijgen prioriteit.

Lees ook: TLN ontstemd over motie uitbreiding ontheffing zero-emissiezones