In 2022 zijn onder 2.043 vrachtwagenchauffeurs belevingsonderzoeken uitgevoerd. Sinds 2016 toont de tevredenheid van de vrachtwagenchauffeurs een dalende lijn. In 2022 is de tevredenheid met 71% ruim onder de doelstelling van 80% uitgekomen. In meetjaar 2020 werd de doelstelling ook niet gehaald.

Elementen die de vrachtwagenchauffeurs positief waarderen, zijn onderhoud en kwaliteit van de rijkswegen, informatievoorziening, veiligheid van de inrichting van rijkswegen en ingeschatte reistijd. Doorstroming, verzorgingsplaatsen, hinder bij wegwerkzaamheden en veiligheid door gedrag van medeweggebruikers op de rijkswegen zijn thema’s die de komende tijd de meeste aandacht (blijven) vragen.

Kwaliteit rijkswegen

Het meest tevreden zijn de vrachtwagenchauffeurs met de kwaliteit van de inrichting van de rijksweg. Dit betreft bijvoorbeeld voldoende verlichting en goed overzicht. Bijna acht van de tien vrachtwagenchauffeurs zijn hier tevreden over en ongeveer 7% is ontevreden. Verbetermogelijkheden zijn ook genoemd. Denk hierbij aan borden die niet goed zichtbaar zijn of op- en afritten die te kort zijn. Driekwart van de vrachtwagenchauffeurs is verder tevreden over het onderhoud van de rijkswegen, bruggen en tunnels. Tien procent is ontevreden en hier is een stijgende trend zichtbaar. Ze zijn ontevreden over het achterstallig onderhoud. Genoemde voorbeelden zijn gaten en hobbels in het wegdek voor het begin en bij het einde van een tunnel of brug.

Lees ook: Afbrokkelen infrastructuur baart sector zorgen

Informatievoorziening

Van de vrachtwagenchauffeurs is driekwart tevreden en 6%  ontevreden over de informatievoorziening op de rijkswegen. De ontevreden chauffeurs noemen dat informatie over files of vertragingen vaak te laat komt of dat er te weinig informatie wordt gegeven. Wel is de tevredenheid gedaald ten opzichte van 2021.

Driekwart van de vrachtwagenchauffeurs is ook tevreden over de veiligheid op basis van de inrichting van de rijkswegen en ongeveer 7% is ontevreden. Meerdere chauffeurs geven aan dat rijstroken te smal zijn of dat invoeg- en uitvoegstroken te kort zijn.

Twee derde van de vrachtwagenchauffeurs is tevreden over de mate waarin de ingeschatte reistijd overeenkomt met de daadwerkelijke reistijd en zo’n 10% is ontevreden. De ontevreden chauffeurs geven aan dat de reistijd vaak langer is dan verwacht, mede door files.

Hinder wegwerkzaamheden

Ongeveer 60% van de vrachtwagenchauffeurs is tevreden over de mate waarop hinder wordt beperkt bij wegwerkzaamheden. 10% is ontevreden. Die ontevredenheid zit er met name in dat de wegafsluitingen als te lang worden ervaren.

Verzorgingsplaatsen

Meer dan de helft van de vrachtwagenchauffeurs is ontevreden over de verzorgingsplaatsen langs de weg. Slechts één derde van de vrachtwagenchauffeurs is tevreden over de verzorgingsplaatsen met tankstation en over de verzorgingsplaatsen zonder tankstation is nog geen 25%  van de vrachtwagenchauffeurs tevreden. Het meest genoemde verbeterpunt is dat er te weinig ruimte is om te parkeren. Parkeerplaatsen zijn vaak vol of er is niet genoeg ruimte voor de grotere vrachtwagens met aanhangers. Ook wordt met regelmaat aangegeven dat de verzorgingsplaatsen vuil zijn, mede als gevolg van te weinig toiletten.

Gedrag medeweggebruikers

De veiligheid door het gedrag van medeweggebruikers beoordelen de vrachtwagenchauffeurs erg laag. De helft is hier ontevreden over en slechts 20% is tevreden. Veel van de genoemde redenen zijn te herleiden tot verschillende types asociaal rijgedrag van automobilisten. Voorbeelden zijn dat er geen ruimte wordt gegeven, halen in waar het niet mogelijk is waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan en ze zijn vaak met de telefoon bezig.

Handhaving en doorstroming

Zeven op de tien vrachtwagenchauffeurs zijn ontevreden over de handhaving op onveilig en asociaal rijgedrag op rijkswegen. Een kwart daarvan is zelfs zeer ontevreden. Vrachtwagenchauffeurs willen vooral dat er meer wordt gehandhaafd op kort invoegen en onnodig remmen. Een kwart van de vrachtwagenchauffeurs is ontevreden over doorstroming op de rijkswegen. Te veel file of drukte op de weg worden hierbij veelal genoemd. Ten slotte geeft 25% van de vrachtwagenchauffeurs aan ontevreden te zijn over veilige plaatsen bij pech voor vrachtwagens. Slechts 40% is tevreden. De chauffeurs geven vooral aan dat er te smalle rijstroken langs de rijkswegen zijn om de vrachtwagen op een veilige plek neer te zetten.

Lees ook: Aanleg en beheer van wegen