Zo is door het tekort aan softwareontwikkelaars en achterblijvende financiering van IT-initiatieven het voor bedrijven moeilijk is om competitief en vernieuwend te blijven. Ook blijken businessafdelingen liever ‘zelf aan de slag’ te gaan terwijl IT-verantwoordelijken wijzen op grote risico’s op het gebied van governance, security en support 

Digitale agenda: zijn initiatieven mogelijk?

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Digital Disconnect: A Study of Business and IT Alignment in 2019’. Het is uitgevoerd door het Amerikaanse onderzoeksbureau Dimensional Research onder ruim 1.000 business- en IT-stakeholders in middelgrote en grote organisaties in de Benelux, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Mendix presenteerde onlangs de resultaten van dit onderzoek, waarin bedrijven werd gevraagd in hoeverre zij succesvol digitale initiatieven kunnen uitvoeren ondanks het aanhoudende tekort aan softwareontwikkelaars.

Heldere communicatie is voorwaarde

Heldere communicatie tussen business en IT is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol introduceren van innovatieve technologische oplossingen, zo concluderen analisten. De resultaten van het onderzoek bevestigen deze stelling. Zo blijkt er onder andere veel waardering te bestaan vanuit de business voor de inbreng van IT-professionals. Om het potentieel van de IT-afdeling ook daadwerkelijk waar te kunnen maken, moeten er wel een aantal hindernissen genomen worden, zo stellen de respondenten. Zo is er nogal eens onenigheid over budget tussen business en IT.

Patstelling

De hieruit voortvloeiende patstelling tussen business en IT wordt onderstreept door de gedeelde overtuiging (77 procent IT en 71 procent business) dat er grote achterstanden zijn bij de uitvoering van IT-verzoeken. De wachttijd kan oplopen tot maanden of zelfs jaren. Bijna twee derde van de businessstakeholders (61 procent) zegt dat minder dan de helft van hun IT-aanvragen wordt geïmplementeerd. Het is dan ook niet verrassend dat beide partijen het erover eens zijn dat ‘zelf aan de slag gaan’ of ‘projecten starten met shadow-IT’, dus zonder de ondersteuning van de IT-afdeling, sterk is toegenomen de afgelopen vijf jaar. 

IT-professionals: ‘Zelf ontwikkelen is gevaarlijk' 

De scherpste tegenstelling in het onderzoek komt aan het licht als beide partijen wordt gevraagd naar hun mening om digitale projecten te starten zonder de hulp van IT. Respondenten vanuit de business vinden overwegend dat dit een goede ontwikkeling is (69 procent), terwijl bijna hetzelfde percentage IT-professionals juist niet zo gecharmeerd is van dit idee (70 procent). Bezwaren die IT-professionals opwerpen, zijn nieuwe supportvragen die de IT-afdeling moet oplossen en securityrisico’s voor de coresystems. 

91 procent van de IT-respondenten zegt dat het ‘gevaarlijk’ is om applicaties te ontwikkelen zonder op de hoogte te zijn van de regels op het gebied van governance, databeveiliging en compatibiliteit met de IT-infrastructuur. Er is echter vrijwel unanieme overeenstemming (99 procent) bij alle respondenten dat low-code-functionaliteiten, zoals eenvoudige integraties, snelle implementatie en gemakkelijke samenwerking, hun organisaties ten goede kan komen.

Het laatste nieuws omtrent trucks, materiaal en alles in de transport branche lees je bij Transport & Logistiek.
Digitale initiatieven