De ILT controleerde in Bodegraven, Geldrop, Moerdijk, Venlo, Zwolle en op de Maasvlakte. De meeste overtredingen werden vastgesteld in Bodegraven, Geldrop en op de Maasvlakte.
Naast cabotage bekeek de ILT ook rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid en code 95. Op sommige locaties was de Nederlandse Arbeidsinspectie eveneens aanwezig. Dit om meer inzicht te krijgen in de naleving van de detacheringsrichtlijn, waarvoor de Arbeidsinspectie toezichthouder is.

Eerlijke transportmarkt

De regels voor cabotage, rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid, code 95 en detachering zijn gericht op een eerlijke transportmarkt, het verbeteren van de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid en de sociale bescherming van de chauffeur.

Overtredingen

In de controleweek heeft de ILT de volgende maatregelen opgelegd:
• tien processen-verbaal voor illegale cabotage;
• tien boeterapporten voor het houden van de normale wekelijkse rust in de cabine. Dit is niet toegestaan; de werkgever moet zorgen voor accommodatie of dat een chauffeur kan terugkeren naar zijn standplaats;
• twee processen-verbaal vanwege het ontbreken van een bestuurdersattest. Dit attest bewijst dat een niet-EU chauffeur in dienst is bij een Nederlandse transportonderneming en dat de Nederlandse arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd;
• vijf boeterapporten voor verkeerde bediening van de tachograaf, waardoor de rij- en rusttijden onjuist werden geregistreerd;
• één proces-verbaal vanwege het ontbreken van de code 95. Deze code op het rijbewijs toont de vakbekwaamheid van een chauffeur aan;
• één proces-verbaal vanwege het ontbreken van de vereiste stootbalk. Bij een afzetcontainer is een stootbalk verplicht als de container meer dan 60 centimeter van de achterzijde en meer dan 55 centimeter boven het wegdek uitsteekt. Dit is om te voorkomen dat een auto bij een aanrijding onder de container terechtkomt;
• één proces-verbaal omdat de bestuurder niet in loondienst was;
• één waarschuwing voor het niet kunnen tonen van de vervoersvergunning. Deze is alsnog ter plaatse gebracht en aan de ILT getoond;
• acht waarschuwingen voor kleine overtredingen in verband met de rij en-rusttijden en de bediening van de tachograaf. Zoals bijvoorbeeld het niet vastleggen van begin- en eindland en grenspassages.

Toezicht ILT

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam beroepsgoederenvervoer. Ongelukken in het wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid en gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of verkeerde belading. Het niet naleven van de regels voor de rij- en rusttijden, belading, vergunningseis of cabotage leidt tot onveiligheid en oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Bovendien kan het niet-naleven van de regels de luchtkwaliteit verminderen en schade aan het wegennet veroorzaken.

Handhavers in Europa werken samen

De Europese controleweek op cabotage was georganiseerd door de Euro Controle Route (ECR). Binnen de ECR werken de handhavende instanties van EU-lidstaten samen aan een veilige, eerlijke, sociale en duurzame wegtransportsector. Dat doen zij onder andere door harmonisering van de handhaving, kennisdeling, informatie-uitwisseling, training en opleiding en diverse gezamenlijke controles.

Lees ook: Een derde van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding