De gerealiseerde kostenontwikkeling 2023 is in lijn met de raming zoals in 2022 voor 2023 is afgegeven. De kostenstijging over 2024 tezamen met het verschil tussen realisatie en raming over 2023 varieert daarmee van 3,8% tot 5,1%, exclusief brandstofkostenontwikkeling en exclusief relaties met ferrydiensten.

Raming onzeker

Na de extreme kostenstijging in het afgelopen jaar, ligt de kostenontwikkeling dit jaar aanmerkelijk lager. Toch is ook nu de stijging historisch gezien nog steeds stevig. Het ontbreken van een cao-beroepsgoederenvervoer voor 2024 maakt de raming minder voorspelbaar dan in het afgelopen jaar. De raming gaat nu uit van 5,4% contractloonstijging marktsector volgens het Centraal Planbureau. Daarnaast gaat onze raming uit van een accijnsverhoging per 1 januari 2024 op diesel. In de huidige kamer wil een meerderheid van deze accijnsverhoging afzien. Echter een beleidsbesluit is hierover nog niet genomen. Vandaar dat de raming uitgaat van staand beleid.

Loonkostenontwikkeling 2023

De gerealiseerde loonkostenontwikkeling in 2023 ten opzichte van 2022 is plus 8,89%. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op het cao-akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5%, een eenmalige uitkering van 250 euro per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd.

Brandstofkostenontwikkeling

De brandstofkosten zijn in 2023 ten opzichte 2022 gemiddeld met 9,1% gedaald. De gerealiseerde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2023 varieert tussen plus 3,7% en plus 7,8%. Veel ondernemers hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Ook hanteren bedrijven soms een energieclausule om prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen.

De gerealiseerde kostenontwikkeling voor 2023 wijkt nauwelijks af van de raming zoals die gepresenteerd is in de rapportage van november 2022.

Hogere kostenontwikkeling in 2024

Voor wat betreft overige belangrijke kostenontwikkelingen in 2024 is de verwachting dat de rentekosten met 29,6% toenemen en de verzekeringskosten met 6,0%. De kosten van reparatie en onderhoud nemen naar verwachting met 4,4% toe. Naast de reguliere ontwikkelingen kunnen er specifieke marktomstandigheden zijn die invloed kunnen hebben op de kostenontwikkeling bijvoorbeeld forse tolkostenontwikkeling in Duitsland en duurzaamheidsverplichtingen.