Vorig jaar oktober heeft de Topsector Logistiek het door Panteia opgezette TCO-model vrij beschikbaar gemaakt voor individueel gebruik. Met dit model kan een vervoerder die zich oriënteert op de exploitatie van een heavy-duty elektrische vrachtwagen zelf inschatten hoe de TCO eruit gaat zien. En het maakt gesprekken met de leverancier veel effectiever omdat dezelfde manier van berekenen gebruikt kan worden. Panteia heeft dit model op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgebreid met een brandstofcel gebaseerd op waterstof. De update van het TCO-model is verschenen in januari 2021.

Kostenplaatje én uitstoot elektrische vrachtwagen

In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van de elektrische vrachtwagen, maar naar het totale kostenplaatje inclusief bijvoorbeeld laadinfrastructuur, subsidies, afschrijving, onderhoud en dergelijke. Binnen het model kan de gebruiker bepaalde parameters variëren om de invloed daarvan te zien op de prijs per kilometer. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de verwachte levensduur van de vrachtwagen, de omvang van subsidies of de hoogte van de dieselprijs dan wel de energieprijs. Hoewel de kosten voor de inzet van zero-emissievoertuigen voor wegtransport de kern van het model vormen, kan daarnaast ook de jaarlijkse uitstoot van CO2 worden bepaald. 

Achtergrond ontwikkeling TCO-model

Aan de hand van een aantal scenario’s brengt Panteia, met het in opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelde rekenmodel ‘TCO-Vracht’, het huidige kostprijsverschil in beeld tussen batterijelektrische en dieselvrachtwagens. Er is een breed gedragen model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. Dit is gedaan door een inventarisatie uit te voeren naar de eisen van een TCO-model, waarbij transportondernemers, toeleveranciers en andere relevante partijen betrokken zijn. Hoewel de kosten van de inzet van vrachtvoertuigen de kern vormen, wordt ook de jaarlijkse uitstoot van vervuilende stoffen met het model berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar CO2, PMx en NOx. De uitstoot wordt 'Well-to-wheel’ vastgesteld: aan elektrische vrachtvoertuigen die gebruikmaken van grijze stroom worden ook CO2- en NOx-emissies toegerekend.

Doorlopende updates

De eerste update van het TCO-model gebeurde in januari 2021. De verwachting is dat het model op regelmatige basis een update krijgt op basis van nieuwe inzichten. Dan worden bijvoorbeeld ook relevante kostenveranderingen aangebracht. In het model is ruimte voor het meenemen van subsidiebijdragen, bijvoorbeeld vanuit MIA en Vamil. De hoogte daarvan geeft het model – dat hier is te downloaden – niet; die moet de gebruiker zelf voor zijn situatie bepalen en invullen.