Een snelle invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagen is volgens RAI Verening van groot belang voor de overgang naar zero-emissiewegtransport. De opbrengsten van de heffing, circa € 260 miljoen per jaar, vloeien namelijk terug naar de transportsector en worden aangewend voor verduurzaming van het wagenpark. Uitstel van de heffing betekent dat de opbrengsten pas veel later beschikbaar komen. Volgens RAI Vereniging zijn de bestaande subsidies niet toereikend om dit tekort op te vangen en de wagenparkverduurzaming voldoende in gang te zetten.

Kilometerheffing alsnog eerder invoeren

RAI Vereniging roept het kabinet op om alles op alles te zetten om de heffing per 2024 in te voeren. In 2025 gaan namelijk een groot aantal steden over naar zero-emissiezones. Hierdoor zijn in 2025 al zo’n 5.000 zero-emissietrucks nodig en in 2030 zo’n 10.000 stuks. Mocht eerdere invoering niet haalbaar zijn, dan pleit RAI Vereniging ervoor dat het kabinet de geplande opbrengsten uit de heffing naar voren haalt via een zogenoemde voorfinanciering. Hierdoor kunnen ondernemers toch eerder investeren in verduurzaming van het wagenpark.

Invoeringskosten trucktol

De invoeringskosten van de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn gestegen tot inmiddels circa € 400 miljoen, aldus RAI Vereniging. De overheid heeft in haar plannen opgenomen dat de sector de invoeringskosten over een periode van vijf jaar terugbetaalt. Nu de invoeringskosten fors stijgen, is er de eerste jaren na invoering van de heffing minder geld beschikbaar voor de noodzakelijke investeringen in zero-emissietrucks. RAI Vereniging stelt daarom voor om de terugbetalingsperiode van vijf jaar te verdubbelen naar tien jaar. Hierdoor worden de kosten over een langere periode gespreid en is jaarlijks direct meer geld beschikbaar voor het verduurzamen van de sector.

Inzetten op alle zero-emissietechnieken

Voor een maximale CO2-besparing doet RAI Vereniging een dringende oproep aan het kabinet om ook in te zetten op een zogenoemd techniekneutraalbeleid. “Laat het aan truckfabrikanten en de markt om met innovaties invulling te geven aan zero-emissielogistiek”, zegt een woordvoerder. “Dat is ook van belang aangezien fabrikanten onder Europese (CO2-)wet- en regelgeving produceren en daarvoor inzetten op een breed pallet van verschillende zero-emissietechnieken. De markt is gebaat bij een speelveld met handvatten voor alle relevante zero-emissietechnologieën, zoals batterijelektrisch, waterstof en (plug-in)hybride.”

Laadinfrastructuur is ontoereikend

Voor een succesvolle overgang naar een zero-emissiewagenpark ziet ook RAI Vereniging dat voldoende laad- en tank infrastructuur, inclusief waterstof, cruciaal is, zowel in de steden als op bedrijventerreinen en langs de hoofdwegen. De beschikbaarheid van laad- en tankinfra voor het zware transport is nu volstrekt ontoereikend, stelt de belangenvereniging. Ook moet het onderliggend netwerk komende jaren verzwaard worden om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Dit alles vraagt volgens RAI Vereniging om een Deltaplan 2.0.

Lees ook:
Richtlijn tolheffing is belangrijk, maar de praktijk is weerbarstig

De tolheffing voor vrachtwagens in Europa is zo versnipperd dat veel vervoerders door de bomen het bos niet meer zien. Nieuwe Europese regelgeving moet daarin verandering brengen.