De ministerraad heeft het mogelijk gemaakt dat bedrijven en organisaties actief in handel en logistiek kunnen gaan samenwerken om de grote verstoringen in de supplychains aan te pakken. Binnen het project Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt ingezet op:

• De realisatie van een overkoepelende, decentraal georganiseerde datadeelinfrastructuur (BDI);
• De ontwikkeling van nieuwe (digitale) infradiensten;
• De uitrol van een ‘transitieagenda’ om minimaal de helft van de Nederlandse bedrijven in de logistieke keten over de digitale streep te trekken.

Samenwerken in supplychains

Betere data en een digitaal volwassen bedrijfsleven moeten zorgen voor versnelde aanpak van verstoringen in logistieke toeleveringsketens. Een consortium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol/Cargonaut, Portbase, evofenedex, TNO en de douane gaat het project uitvoeren. Het doel is om de meeste betrokken organisaties en specifiek het mkb (meer) te laten samenwerken in supplychains, en daarmee het functioneren ervan sterk te verbeteren door de inzet van beschikbare en nieuwe data.

Digitalisering en data delen in logistiek

Onderzoek laat steeds weer zien dat digitalisering en het delen van data de sleutel bieden voor het oplossen van de meest voorkomende problemen in supplychains. Denk daarbij aan een effectieve voorspelbaarheid van de vraag, een betere afstemming over de benodigde voorraad, het kunnen volgen van goederen in de keten, een efficiënte afhandeling van formaliteiten, het moderniseren van het toezicht, het efficiënt laten aansluiten van verschillende stappen in de keten en efficiency, en duurzame stappen door samenwerking in de keten via bundeling van goederenstromen.

Laagdrempelig deelnemen aan data delen

Betrokken partijen bezitten al veel data. Deze data hebben, mits goed gebruikt, een grote positieve impact in de hele supplychain. Alleen door samenwerking kunnen partijen die data compleet en optimaal inzetten. Momenteel verschillen data vaak van formaat. Door een uniforme standaard wordt uitwisseling vele malen eenvoudiger. Een decentrale infrastructuur en afspraken over een veilige en vertrouwde omgeving voor data delen nodigen individuele ondernemers uit om laagdrempelig deel te nemen aan het data delen.

Concrete projecten

Uniek en essentieel aan dit project is dan ook het accent op samenwerking en actieve participatie van partijen. Het gaat niet (alleen) om papieren wijsheden of theoretische modellen, maar om concrete projecten die meteen resultaten laten zien, maar ook informatie en ervaring leveren voor andere partijen om mee te doen en projecten op te starten. Voorbeelden zijn een containervolgsysteem en een goederenvolgsysteem, waardoor de positie en statussen van goederen in de keten transparant door de hele keten kunnen worden gedeeld. 

Ook bijzonder is de actieve deelname van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de douane, die zich als ketenpartner opstellen en daardoor grote stappen realiseren in de afhandeling van formaliteiten en het aanjagen van efficiency en duurzaamheid.

Nederland als koploper

Op Schiphol sluit het project aan op de unieke samenwerking in het Smart Cargo Mainport Program. In dit programma wordt onder meer gewerkt aan het beter planbaar maken van ophalen en afleveren van vracht, zodat vrachtauto’s niet onnodig lang hoeven te wachten. Daarvoor is meer, betere en veilige datadeling nodig. Het initiatief sluit aan bij de koploperspositie die Nederland op dit gebied al inneemt en zal die positie internationaal nog verder versterken. De participatie van het mkb maakt dat deze ruggengraat van de economie ineens een voorsprong neemt op collega’s in het buitenland.

Het project Digitale Infrastructuur Logistiek loopt van medio 2022 tot medio 2027.

Lees ook:
Twee derde logistieke bedrijven niet ‘digital ready’
Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Topsector Logistiek door het onafhankelijk bureau Markteffect blijkt dat de logistieke sector nog verre van ‘digital ready’ is.